Untitled Document
Untitled Document
การรับสมัครสมาชิกสมาคมสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งองค์กรสภาเครือข่ายศิลปะประเทศไทยเพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานเครือข่ายทั้งกลุ่มผู้ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีเป้าหมายที่จะระดม สมาชิกให้ได้มากที่สุดครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกสาขา ก่อนที่จะดำเินินการจัดประชุมใหญ่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครสมาชิกในพื้นที่ติดต่อรับสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หรือกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โทร 0-5422-8763  โทรสาร 0-5482-4182  
ผู้ลงข้อมูล :: กองการศึกษา
ดู :: 186
ลงวันที่  :: 28/05/2556