Untitled Document
Untitled Document
ประกาศรับสมัครประธานชุมชน
เนื่่องจากเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีประธานชุมชนจำนวน 2 ชุมชน คือชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู และ ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานชุมชน ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กองสวัสดิการสังคม จึงได้ประกาศรับสมัครประธานชุมชน กองสวัสดิการสังคมจึงได้กำหนดวันรับสมัคร ในวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2554 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) 

เอกสารที่นำมาในการรับสมัคร คือ
1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้  >>>>ที่นี้<<<<<
ผู้ลงข้อมูล :: นายสวัสดิการสังคม
ดู :: 640
ลงวันที่  :: 29/09/2554