Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 57 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในฌาปนสถานกอกชุม 2013-12-24 14:25:51
2    ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนกอกชุม 2013-12-24 14:24:18
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด ข ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง 2013-12-23 15:11:19
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ 2013-12-17 16:38:06
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (อาคารชั่วคราว) 2013-12-17 16:37:07
6    ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี 2013-12-17 15:58:43
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ 2013-12-13 11:44:49
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านร้อง 2013-12-13 11:42:32
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน 2013-12-03 15:22:29
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2557 และปฏิทินแขวร ประจำปี 2557 จำนวน 2 รายการ 2013-12-02 15:09:02