Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 56 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2013-11-04 14:35:14
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม 2013-10-24 09:51:38
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหลวง 2013-10-18 10:51:47
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนบุญเกิด 2013-10-04 11:51:09
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนลำปางกลา (ตะวันตก) และโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถาน ภายในชุมชนลำปางกลาง (ตะวันออก) จำนวน ๒ โครงการ 2013-10-04 11:48:23
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนไร่ข่วงเปา 2013-10-04 09:31:54
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เ รื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชุมชนบ้านหลวง 2013-10-01 16:30:03
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เ รื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้้นลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในลำเหมืองกว๋างและตวง ชุมชนบ้านกาดโป่ง 2013-10-01 14:56:24
9   ประกาศเทศบาเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ จำนวน ๒ โครงการ 2013-10-01 14:40:57
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก 2013-09-17 10:11:44