Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 60 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ 2014-03-21 10:45:56
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด ๘ ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง 2014-03-20 10:39:45
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านจิตต์อารีย์ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม จำนวน 2 โครงการ 2014-03-17 15:35:13
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2014-03-17 15:30:23
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ 2014-03-12 13:32:34
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 2014-03-12 10:21:34
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด ๘ ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง 2014-03-10 17:29:37
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ผู้สูงวัยประจำตำบลชมพู ฯ 2014-02-28 09:48:02
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๖ รายการ เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา 2014-02-27 10:50:26
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง 2014-02-26 11:41:55