Untitled Document
Untitled Document
หน้า    จากทั้งหมด 68 หน้า

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณฝายน้ำล้นหัวฝายแม่กืย ภายในชุมชนบ้านหมอสม 2015-01-07 10:28:38
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2557 2015-01-07 10:26:52
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง 2014-12-23 10:02:47
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 2014-12-19 10:59:12
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านช้าง ซอย ๓ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) จำนวน ๒ โครงการ 2014-12-15 15:08:23
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔ 2014-12-15 15:05:56
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย ๑,๒,๓,๔ 2014-11-27 10:47:54
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 2014-11-27 10:46:33
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านช้าง ซอย ๓ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) ่จำนวน ๒ โครงการ 2014-11-24 11:49:58
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์ 2014-11-17 10:29:00