Untitled Document
Untitled Document
หน้า    จากทั้งหมด 73 หน้า

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ซอย ๕,๑๐,๑๑ 2015-06-11 14:06:34
2   รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก (เพิ่มเติม) 2015-06-02 14:59:39
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งถังกรองน้ำ ภายในชุมชนกอกชุม (ห้วยหาญ) 2015-06-02 10:21:40
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง สำหรับชุมชน จำนวน ๑๗ ชุด 2015-05-29 08:32:14
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก พร้อมติดตั้ง 2015-05-27 11:00:36
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางคูณ 2015-05-25 09:33:55
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน 2015-05-20 11:19:10
8   ปะรกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว 2015-05-20 11:18:09
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเ้วณฝายน้ำล้น ภายในชุมชนบ้านแม่กืย 2015-05-14 10:24:32
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง 2015-05-14 10:17:24