Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 51 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2013-04-26 13:30:11
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2013-04-22 11:04:45
3   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้นชุมชนแม่กืย 2013-04-05 14:34:55
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในโรงเรียนบ้านย่าเป้า 2013-04-04 10:19:00
5   ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้นชุมชนแม่กืย 2013-04-03 15:42:56
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณฝายน้ำล้นห้วยแม่กืย ชุมชนบ้านหมอสม 2013-04-02 15:22:29
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) 2013-03-22 11:12:24
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายน้ำล้นชุมชนแม่กืย 2013-03-12 13:44:35
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาด ๘ ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง 2013-03-08 14:17:43
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง 2013-03-06 10:33:38