Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 61 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบทางรถไฟ ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย 2014-05-01 13:42:46
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 2014-05-01 13:40:21
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ และ ๒ และจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) 2014-04-28 13:34:49
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง 2014-04-22 10:51:15
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๓ 2014-04-21 10:42:37
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง 2014-04-11 14:47:25
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก 2014-04-09 09:40:55
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) 2014-04-03 10:47:08
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ผู้สูงวัย ประจำตำบลชมพู 2014-03-24 10:25:41
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งน้ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง 2014-03-24 10:24:27