Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 56 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2557 และปฏิทินแขวร ประจำปี 2557 จำนวน 2 รายการ 2013-12-02 15:09:02
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2013-11-25 15:35:22
3   ประกาศเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนหนองหัวหงอก 2013-11-25 15:24:23
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ โครงการ 2013-11-22 16:21:10
5   ประกาศเทศบาเลมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ชุมชนบ้านหมอสม 2013-11-11 10:04:34
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2013-11-04 14:35:14
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม 2013-10-24 09:51:38
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหลวง 2013-10-18 10:51:47
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชุมชนบุญเกิด 2013-10-04 11:51:09
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนลำปางกลา (ตะวันตก) และโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถาน ภายในชุมชนลำปางกลาง (ตะวันออก) จำนวน ๒ โครงการ 2013-10-04 11:48:23