Untitled Document
Untitled Document
หน้า    ҡ 54 ˹

ลำดับ
เรื่อง
วันที่เสนอข่าว
1   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สุสานแพะน้อย) บ้านป่าแลว 2013-09-05 15:30:56
2   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านป่าแลว 1 2013-08-29 10:11:10
3   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 2013-08-22 13:37:50
4   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน 2 โครงการ 2013-08-22 11:21:02
5   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สุสานแพะน้อย) บ้านป่าแลว 2013-08-15 13:52:15
6   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนไร่ข่วงเปา 2013-08-14 15:36:42
7   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีหมวดเกล้า ๒ 2013-08-13 10:45:28
8   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา 2013-08-06 10:10:18
9   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (หมู่บ้านริมธาร) 2013-08-01 10:57:18
10   ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ชุมชนจิตต์อารีย์วิลเลจ 1 2013-08-01 10:55:10