วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุหลักสูตรระยะสั้น วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562

นิทรรศการการจัดการศึกษา ฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบุษย์น้ำทอง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และได้รับเกียรติจากนางลักษมณ สรรพศีลบุตร...

บรรยากาศงานถวายเทียนพรรษาโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในเขตเทศบาลได้แก่ - วัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ - วัดหัวทุ่งสามัคคี ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท - วัดหมอสม...

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 โดยมีการนำเสนอเอกสารผลงาน รับการประเมินสิทธิภาพ 5 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง...

มอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายชวลิต  เรืองจิตต์ เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีวรรณ  เตชะนันตา บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๗ ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

ผู้สูงอายุถวายเทียนพรรษา

ผู้สูงอายุถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมของศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นครถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านร้อง ตำบลชมพู โดยมี นายอนุกูล ฟูปลูก ประธานชุมชนบ้านร้อง และคณะกรรมการชุมชนร่วมให้การต้อนรับ เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป ...

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ได้ผ่านเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบสุดท้าย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 1 ใน 16...