วันจันทร์, มีนาคม 25, 2019

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านร้อง และ สำนักสงฆ์หนองหัวหงอก

วันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านร้อง ชุมชนบ้านร้อง และสำนักสงฆ์หนองหัวหงอก  ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู  และร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป     ...

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี​สรงน้ำ​พระธาตุ​วัดสำเภา​

วันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ประธานสภาเทศบาลเมือง​เข​ลาง​ค์นคร​ และสมาชิกสภา​เทศบาล​เมือง​เข​ลาง​ค์นคร​ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดสำเภา​ ชุมชนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง และร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป ...

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระเจ้านั่งแท่น

โครงการจัดงานประเพณี​สรงน้ำ​พระธาตุ​วัดพระเจ้านั่ง​แท่น​ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง​ วันนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน​ จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร​ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระเจ้านั่งแท่น​ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะและร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก...

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว...