วันเสาร์, มีนาคม 24, 2018

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยตำบลชมพู

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้นอกสถานที่ตำบลพระบาท

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่...

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัยตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ...

กิจกรรม เวที “การอบรมขยายเครือข่าย LA21 การจัดการขยะมูลฝอยให้กับวัด” ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. พระจินดารัตนาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เวที "การอบรมขยายเครือข่าย LA21 การจัดการขยะมูลฝอยให้กับวัด" ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21) โดยมี นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดทำกิจกรรมฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อในการบรรยาย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย...

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกาดเมฆ

ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก จัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกาดเมฆ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู โดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเขลางค์นครได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้งสร้างความรัก...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง โดยมีนายสมชาย เลิศฤทธิ์วิริยะกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลจอมพลเจ้าพระยา นำคณะกรรมการสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ...