ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อเขตตำบลกล้วยแพะ

วันนี้ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดลำปางของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ประธานชุมชนและประชาชนในเขตตำบลกล้วยแพะ ร่วมให้การต้อนรับ...

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านกล้วยหลวง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่น ถุงย่าม ผ้าทอไทลื้อ ที่ทอมือจากฝ้ายคุณภาพดีราคาเบาๆ สามารถเยี่ยมชมกลุ่มได้ที่ เลขที่ 376 (ปากทางเข้าซอย 7)ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 094-6093095 ...

โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคคลในท้องถิ่นทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและสร้างเสริมอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 26 มิถุนายน 2560...

เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดลำปาง ร่วมกับนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ลานเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันนี้ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.บ้านดอนตันเดิม)...

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลกล้วยแพะ และวัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณชุมชนละ 25,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้...

รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2559

วันนี้วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพาราอน กรุงเทพมหานคร นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยข้าราชการและตัวแทนชุมชน เข้าร่วมรับรางวัลชมเชยในการประกวด “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจำปี 2559 จาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม...

สอนวิชากฏหมาย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร สอนหนังสือผู้สูงอายุ รายวิชา กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ร่วมกิจกรรมดนตรีล้านนา ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (รร.บ้านหนองยางเดิม) ...

รำลึกรัชกาลที่ 7

เมื่อ้วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ...

ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (LPA)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และเพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย และนำผลการประเมินไปพัฒนาแก้ไข ปรับปรุงเทศบาลให้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) ...