วันอังคาร, มกราคม 16, 2018

การตรวจงานการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร งวดที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ หมู่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561

อบรมบุคลากรทางการศึกษา วันนี้ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด" " โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ์ และ ดร.สุชิษณา...

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านแพะดอนตัน) นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุม โดยได้กำหนดดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑   ในวันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๑ ...

ประชุมประชาคมเมืองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับเพิ่มเติม...

การลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน นางสาวแสงดาว  จันทบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยนางรพีพร  ยะสืบ เลขานุการกองทุนฯ และนางศรีนวล  ปวนปันวงค์ เหรัญญิกกองทุนฯ ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมในการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ...

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (วัดบุญเกิด และวัดห้วยหล่อ)

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และ ปลัดเทศบาล ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบุญเกิด ชุมชนบ้านบุญเกิด  ตำบลพระบาท และวัดห้วยหล่อ ชุมชน บ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ...

พิธีไหว้ผีหัวศาล

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีไหว้ผีหัวศาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประเพณีไหว้ผีหัวศาล เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ จัดขึ้นโดยสมาคมไตลื้อจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไม่ให้สูญหายและเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ...

พิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 21.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2561...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา

เมื่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรี เมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา ประจำปี...