วันพุธ, กันยายน 18, 2019

การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 8 กันายายน 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ 5 ตำบลมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นางเปรมยุดา...

การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 8 กันายายน 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นายสุพงษ์...

การประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน  ครั้งที่ 6/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลพระบาท  คือ ...

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่กลุ่มอาชีพเเละผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครในกิจกรรมการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม)

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

ปิดโครงการ D.A.R.E ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายนายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และ พ.ต.ท.วรเชษฐ สรใจกัน รองผกก.ป.สภ.เขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด ณ...

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปิดอบรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นาย ประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นกิจกรรมสำคัญที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักหลักในการบริหารจิตเพื่อประสบความสุขและสงบในชีวิตที่ดีงามและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีภูมิคุ้มกันชีวิตห่างไกลยาเสพติด โดยตลอดระยะเวลาที่เด็กทั้งหมด...

มอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายมวย  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

มอบเงินสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมี นายเจริญ  ตายะสืบ รองประธานกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางดวง  ใจวังเย็น บ้านเลขที่ ๑๘/๑ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท