วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ วันนี้ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครในเขตตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะ ผู้นำชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ กลุ่มผู้สูงอายุในเขตตำบลกล้วยแพะ พร้อมด้วยประชาชนทีเกี่ยวข้องในเขตตำบลกล้วยแพะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี...

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙...

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัยตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผู้สูงอายุกับจิตอาสา, โรคเรื้อรัง...

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วันนี้ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ...

อบรมพัฒนาระบบในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้ง และพัฒนาประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดลำปาง บรรยายให้ความรู้แก่ประธานชุมชนและตัวแทนชุมชนที่เข้ารับการอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป ...

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา)

กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดนตรีล้านนา) ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต ตามโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีถิ่น วิถีชีวิต วิถีชุมชน...