วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2019

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้นปีที่...

การประชุมเพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรมงานสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ และ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าอาวาสวัดดอยม่วงคำและประธานชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะเกี่ยวกับการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมงานสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้  สร้างความรักความสามัคคีชุมชน...

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา

สรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้ นายประดิษฐ์  เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนในชุมชนต่อไป กดติดตาม เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมถึง...

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง "การใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์เรียนรู้ทักษะอาชีพ (น้ำมันเหลือง)" วิทยากรโดย...

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

    การอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรปัจฉิมวัย อบรมให้ความรู้ เรื่อง -...

ประชุมประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และประชาคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนภาครัฐ...