วันจันทร์, กันยายน 24, 2018

มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม  ชะยะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางอำพร  ดวงทิพย์  บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ บาท

มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางประคอง  พริบไหว ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่  นางพรรณ  ทิน่าน บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ ๔ ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ บาท

มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางคำใส   แก้วร่วมวงค์ บ้านเลขที่ ๑๙๕ หมู่ ๑ ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ บาท

มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

  ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางรัตนาภรณ์  สายวงค์ปัญญา  ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายพิพัฒน์  กิตติภาคย์พฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๑๓๒ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านศาลาดอน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๕๐ บาท

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 กันยายน 2561

นายสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดย นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดลำปาง ออกตรวจนิเทศหอพักในพื้นที่ หมู่ที่...

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายนายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “ ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู อำเภอเมือง...

มอบเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเจริญ  ตายะสืบ ประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยม่วง เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจันทร์  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๓ ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐๐ บาท

ประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมผู้นำชุมชน วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน  ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการต้นแบบการจัดการขยะต้นทางลดโลกร้อนภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ จำนวน ๖ ชุมชน...