โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการตลาด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและตลาดอย่างถูกวิธี และเพื่อยกระดับมาตราฐานสถานประกอบการด้านอาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (CFGT : Clean Food Good...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด